วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

รู้เท่าที่ควรรู้

ยืนซื้อลูกชิ้นปิ้ง ได้ยินลุงขายลูกชิ้นสอนแม่ค้าร้านข้างๆ ว่า

"เวลาคุยกับคนอื่นน่ะ คุยแค่เรื่องที่เขาคุยพอ เรื่องอื่นที่เขาไม่พูด โดยเฉพาะเรื่องส่วนตัว ไม่ต้องไปถามเขา ไม่ต้องไปเสือก"

cr.แอ้มแป้น

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เสียดายแต่คงย้อนเวลากลับไม่ได้อีกแล้วท้องฟ้ามันครึ้ม มันครึ้มออกอย่างนี้
มันเหงาทุกทีที่ได้มอง ใจมันหาย
เสียงฟ้ามันร้อง หยาดฝนหล่นเป็นสาย
ยิ่งหวั่นไหว ยิ่งทำให้สับสน

นึกถึงคนที่เคย
คนที่เคยอยู่ตรงนี้ นึกถึงทุกทุกที ที่เห็นฟ้ากว้างใหญ่
นึกถึงบางคน ที่รักเสมือนดวงใจ ที่เพิ่งจากไป
เสียดาย… ที่วันนี้ไม่มีเธออยู่

ถึงรู้แก่ใจ ว่าคงได้แต่ฝัน ก็จะฝันรอคอยมันเรื่อยไป
อยู่อย่างนั้น ใจยังจดจำ เมื่อเธออยู่กับฉัน
ได้แค่ฝัน ก็ยังเปี่ยมด้วยความหมาย

นึกถึงคนที่เคย คนที่เคยอยู่ตรงนี้
นึกถึงทุกทุกที ที่เห็นฟ้ากว้างใหญ่
นึกถึงบางคน ที่รักเสมือนดวงใจ ที่เพิ่งจากไป
เสียดาย… ที่วันนี้ไม่มีเธออยู่

อยากจะทำ ทุกสิ่ง อยากจะทำ ทุกอย่าง
หากจะพอมีหวัง ให้คืนวันมันย้อนไป
คืนวันที่ดี อยากจะมีเธอข้างกาย ให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง

อยากจะทำ ทุกสิ่ง อยากจะทำ ทุกอย่าง
หากจะพอมีหวัง ให้คืนวันมันย้อนไป
คืนวันที่ดี อยากจะมีเธอข้างกาย ให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง

อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น อยากขอให้เป็นดังเดิมทุกอย่าง
อยากขอให้เป็นไปอย่างที่หวัง ให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง
ให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง..

อยากจะทำ ทุกสิ่ง อยากจะทำ ทุกอย่าง
หากจะพอมีหวัง ให้คืนวันมันย้อนไป
คืนวันที่ดี อยากจะมีเธอข้างกาย ให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง

อยากจะทำ ทุกสิ่ง อยากจะทำ ทุกอย่าง
หากจะพอมีหวัง ให้คืนวันมันย้อนไป
คืนวันที่ดี อยากจะมีเธอข้างกาย ให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง

อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น อยากขอให้เป็นดังเดิมทุกอย่าง
อยากขอให้เป็นไปอย่างที่หวัง ให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง
ให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง..

อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น..

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2553

งานชิ้นที่ 11

ใช้ Mind Map ในการจัดทำสรุปสิ่งที่ได้รับจากวิชานี้

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

งานชิ้นที่ 10

1. การบริหารกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ในองค์กรมีความสำคัญ ความจำเป็น มากน้อยเพียงใด และเหตุใดทุกหน่วยจะต้องดำเนินการ ไม่ดำเนินการได้หรือไม่
- ระบบสารสนเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว สามารถช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารในการพัฒนาองค์กรที่ดีขึ้น ดังนั้นการบริหารกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกหน่วยต้องดำเนินการ เนื่องจากระบบสารสนเทศ ซึ่งจะช่วยทำให้เราเรียนรู้และได้เปรียบคู่แข่งเพราะหากเรามีการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี ประสิทธิภาพ และมีความเร็วเหนือกว่าคู่แข่งและจะทำให้องค์กรของเรามียอดกำไรมากขึ้น และจะทำให้องค์กรของเรามีความเชื่อถือจากลูกค้าและผู้สนับสนุน ต่างๆ

2. กรณีศึกษาบริษัทประกันชีวิต ABXY ตามเอกสารที่แจกไปเมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 นั้น ท่านคิดว่าจะมีกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการให้บริษัทดีขึ้นได้หรือไม่อย่างไร พร้อมให้เหตุผลประกอบ ด้วย
:สำหรับการศึกษาบริษัทประกันชีวิต ต้องมีการนำกลยุทธ์ด้านการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรเข้าไปใช้โดยเริ่มต้นจาก
- การปรับปรุงสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ
- การ นำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการจัดการด้านการสื่อสารส่งผ่านข้อมูล ต่างๆของบริษัทสู่ลูกค้าและประชาชนทั่วไปรวมถึงการจัดการด้านการสื่อสาร ระหว่างแผนกแต่ละสาขาของบริษัทเพื่อลดข้อจำกัดในการสื่อสารและลดความขัดแย้ง ระหว่างกลุ่มบุคคล
- การจัดการด้านการอบรมทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยีที่ ทันสมัยให้กับพนักงานในองค์กรเพื่อรองรับเทคโนโลยีการจัดการองค์กรของบริษัท ในรูปแบบใหม่เพราะว่าบริษัทประกันชีวิต ABXY ยังไม่มีการจัดการด้านสารสนเทศในองค์กรที่ดีจึงก่อให้เกิดความล่าช้าในการทำ งานและเกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลขึ้นตลอดจนยังไม่มีการจัดการด้านฐาน ข้อมูลขององค์กรจึงทำให้บริษัทยังไม่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่ เพิ่มมากขึ้นได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นทางบริษัทประกันชีวิต ABXY จึงต้องคำนึงถึงและปฏิบัติการจัดการในส่วนดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

3. จาก SWOT ของวิทยเขตมุกดาหาร ถ้าหากว่าจะทำเป็นยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาวิทยาเขต มุกดาหารจะทำได้หรือไม่ และยุทธศาสตร์ที่ว่าควรจะเป็นอย่างไร บอกข้อดีที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย
-หากจะใช้ swot ในการทำกลยุทธ์การใชย้เทคโนโลยีในวิทยาเขตมุกดาหารย่อมทำได้ กลยุทธ์ที่ควรใช้ คือ สามารถให้ ครู นักศึกษา มีการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งจะมีข้อดี ดังนี้1).จะช่วยให้มหาวิยาลัยประหยัดงบประมาณในการทำข้อสอบออนไลน์ เนื่องจากไม่ต้องใช้กระดาษในการทำข้อสอบ2).สะดวกสบายแก่นักศึกษาและครูผู้สอนเองด้วย3).การสอนผ่านเว็บช่วยประค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเรียนได้ และช่วยกระต้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

งานชิ้นที่ 9

1.กรณีศึกษาเรื่องฟาร์มโชคชัย(วิจารย์ว่าเป็นกลยุทธ์สีครามในแง่ไหน)
ตอบ กลยุทธ์ สีครามเป็นกลยุทธุ์ในการแสวงหาตลาดใหม่ กลุ่มลูกค้าใหม่ จะมีแนวคิดที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ กระตุ้นความเป็นผู้นำ โดยนำเสนอสินค้าและบริการแปลกใหม่ต่างไปจากเดิม เพื่อทำให้เกิดความต้องการใหม่ๆและนำไปสู่การสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ขึ้นด้วย น่านน้ำสีครามจะประกอบไปด้วยกลยุทธุ์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ
1.มีต้นทุนในการผลิตต่ำกว่าคู่แข่ง
2.สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ
3.ให้ความสำคัญกับต้นทุนหรือความแตกต่างจากกรณีศึกษาเรื่องฟาร์มโชคชัย
ซึ่งแต่ก่อนเคยทำธุรกิจปศุสัตว์และกสิกรรม และหันมาเลี้ยงโคนมเพื่อผลิตนม สร้างรายได้เพิ่มในชื่อ นมสดตราฟาร์มโชคชัย ซึ่งต่อมาได้เผชิญกับวิกฤตทำให้มีหนี้สินจำนวนมาก จากวิกฤตนี้ทำให้ฟาร์มโชคชัยหันมาใช้กลยุทธุ์น่านน้ำสีครามในการสร้างกอบกู้ ธุรกิจให้อยู่รอด โดยการลดต้นทุนให้ต่ำที่สุด หลังจากสามารถกอบกู้ธุรกิจได้ ทางฟาร์มก็หันไปทำธุรกิจเชิงนิเวศน์เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยมองผ่านเลยการแข่งในธุรกิจอาหารและธุรกิจปศุสัตว์กสิกรรมไป เพราะเห็นว่ากลุ่มลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ่มที่บริโภคเนื้อวัวหรือเนื้อโค ต่อให้ลด แลก แจก แถมแค่ใหนเขาก็ไม่ยอมจ่าย สิ่งที่ทำธุรกิจของฟาร์มโชคชัยสามารถอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการปรับใช้กลยุทธุ์สีครามเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ ดังนั้นฟาร์มโชคชัยใช้กลยุทธ์สีครามในแง่สร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการ

2.ให้วิจารย์ว่าโครงการระบบการจัดการร้านอาหารผ่านคอมพิวเตอร์มือถือ ว่าดีหรือไม่ ถ้าดี,ดีในแง่ไหน ถ้าไม่ดี, มีอะไรที่ควรจะเสริมควรจะเพิ่มเติมบ้าง
ตอบ ดี เพราะว่าในปัจจุบันการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็น เวลาเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ที่ใช้เวลาในการจัดการน้อยย่อมได้เปรียบคู่แข่ง การที่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการร้านอาหาร ทำให้ใช้เวลาน้อยลงและแม่นยำในการจัดการร้านอาหาร ส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจบริการ ส่งผลให้ยอดบริการสูงขึ้น

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

งานชิ้นที่ 8

1.ท่านคิดว่าจะใช้ Joomla ในการพัฒนาระบบสารสนเทศประเภทใด ที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือสภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน
-การใช้ Joomla ในการพัฒนาระบบสารสนเทสเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันของไทย เนื่องจาก Joomla เป็น Open sourceการใช้ง่ายจึงมีความง่ายสะดวกสบาย และที่สำคัญมีความสวยงามและทันสมัยด้วย จึงเหมาะสำหรับนำมาใช้ในการเผยแพร่ธุรกิจทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย การโฆษณาสิ้นค้าและบริการต่าง และยังรวมไปถึงธุรกิจทางการท่องเที่ยว และอีกมามาย เนื่องจาก Joomla มีข้อดีมากมายจึงมีความเหมาะสมทางด้านธุรกิจออนไลน์ ที่สะดวกและง่ายแม้นั่งอยู่ที่บ้านก็สามารถพบกับสินค้าและบริการต่างๆไม่ต่างจากการไปเดินห้าง ทำให้เราประหยัดไปอีกทาง

2. ถ้าหากท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทหรือองค์กรใด ท่านจะมีนโยบายหรือกลยุทธ์อย่างไร ให้มีการใช้งาน Joomla ให้เกิดประโยชน์และเกิดผลดีต่อองค์กร
-มีการอบรมJoomlaให้กับพนักงานที่มีหน้าที่ออกแบบเว็บไซต์ ให้เขาได้รู้ข้อดี-ข้อเสียของJoomla เพื่อนำ Joomla มา ใช้ในการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจของ องค์กร จะส่งผลดีต่อบริษัทหรือองค์กรคือประหยัดเงินขององค์กร และไม่มีปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เป็นปัญหามาโดยตลอด

3. ท่านคิดว่า Joomla เป็นทางเหลือที่ดีหรือยัง จะมีข้อพัฒนาเพิ่มเติมในด้านใดบ้าง พร้อมให้เหตุผลีต่อองค์กรใด ท่านจะมีนโยบายหรือกลยุทธ์อย่างไร ให้มีการใช้งาน ผนแม่บทด้าน ปดูที่รายละเอียดที่เป็นนโยบาย
- การใช้ Joomla เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยในการสร้างหรือพัฒนาเว็บไซต์ โดยที่ผู้ใช้งานนั้นไม่ต้องมีความรู้เรื่อง code หรือ ฐานข้อมูลก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ ส่วนตัวแล้วดิฉันคิดว่า Joomla เป็นทางเลือกที่ดีทีเดียวที่จะลองใช้กับองค์ต่างๆ และหากต้องการให้เว็บของตัวเองมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองควรสร้าง logo ที่เป็นของตัวเองและให้เด่นเพื่อแสดงความเป็นตัวเองให้มากที่สุด

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

งานชิ้นที่ 7

ถ้าหากเราจะใช้ ICT ในการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษจะมีวิธีการกลยุทธ์ โครงการอย่างไร และท่านคิดอย่างไรว่ากลยุทธ์ โครงการดังกล่าวที่ท่านเสนอจะเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ให้ระบบขั้นตอนวิธีการที่จะได้มาซึ่งกลยุทธ์และโครงการที่ท่านนำเสนอ
-การใช้ ICT ในการส่งเสริงการเรียนภาษาอังกฤษจะต้องดูกลุ่มเป้าหมายในการสร้างและใช้กลยุทธ์ด้วยเนื่องจากความสามารถในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ อาจมีไม่เท่ากัน ต้องทำการสำรวจความต้องการและความสนใจเรื่องใดมากที่สุดจากนั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษก็นำเรื่องที่นักศึกษาสนใจนั้นมาทำให้เกี่ยวข้องกับบทเรียนโดย ใช้ ICT มาช่วยในการสอน

ถ้าหากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายนำ E-book มาใช้ในการเรียนการสอน ท่านคิดว่าจะตอบคำถามต่อไปนี้ได้หรือไม่อย่างไร

1. มหาวิทยาลัยควรจะมีกลยุทธ์และวิธีการอย่างไรในการที่จะให้นักศึกษาและอาจารย์ได้รับทราบข้อดีและข้อเสียของการใช้ E-book ในการเรียนการสอน
-ควรให้มีการทดลองใช้ในการเรียนการสอนจริง เพื่อให้ได้สัมผัสกับของจริงด้วยตัวเอง จะได้รับรู้ถึงข้อดีและข้อเสียได้ด้วยตัวเอง

2. ถ้าหากว่าท่านได้รับการเลือกเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ E-book ท่านคิดว่าจะได้อย่างไรถึงจะสามารถทำให้มียอดขายจำนวนมากที่สุด
- เราต้องสร้างกลยุทธ์ ดึงดูดความสนใจจากนักอ่านทั้งหลายก่อน และอธิบายถึงข้อดีทั้งหลายของสินค้าจากนั้นเริ่มโน้มน้าวลูกค้าให้รู้สึกต้องการที่จะได้รับประโยชน์ต่างๆจากสินค้า และอาจมีการจัดทำโปรโมชั่น ต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจลูกค้า